Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II!
Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II! Akciski zwjazk přećiwo planowanej jamje Wochozy II

01.07.2013 | Zjawne posedźenje regionalneho planowanskeho zwjazka & napominanska straža

Dnja 01.07.2013 wotměje so w 09:00 hodź.  přichodne zjawne posedźenje Regionalneho planowanskeho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska. Při tym dźe wo nastorki a wobmyslenja nastupajo dalše rozšěrjenje Wochožanskeje jamy. Planowane je słyšenje posudźowarjow, prof. Hirschhausena a prof. Erdmanna, kotrajž přednjesetaj swoje wuslědki.
Do zarjadowanja budźe napominanska straža.

dnjowy porjad

  • postrowjenje a wobzamknjenje dnjoweho porjada
  • wobkrućenje protokola wo 80. zwjazkowej zhromadźiznje dnja 18. měrca 2013
  • wobzamknjenje wo powołanju poradźowaceho čłona, kiž zastupuje cyrkej w zwjazkowej zhromadźiznje
  • wobzamknjenje wo powołanju poradźowaceho čłona, kiž zastupuje hórnistwowe předewzaće Vattenfall Europe Mining AG w brunicowym wuběrku 
  • informacija k rozprawje wo nadlokalnym pruwowanju lětneho wotličenja k 31. decembrej 2010 přez Statny zarjad pruwowanja zličbowanja w Lubiju
  • wobzamknjenje wo schwalenju lětneho wotličenja 2011
  • wobzamknjenje wo pohódnoćenju a priorizowanju předewzaćow, kotrež buchu za spěchowanje po směrnicy sakskeho nutřkowneho ministerstwa wo spěchowanju regionalneho wuwića (FR-Regio) za 2013 k 2. postajenemu terminej přizjewjene
  • wobzamknjenje nastupajo stejišćo k přewjedźenju procedury wotchilenja wot cilow po § 16 zakonja SächsLPlG kaž tež § 6 wotr. 2 zakonja wo rjadowanju rumow  dla nastajenja wobtwarjenskeho plana „Wětropark Leuba“, město Wostrowc
  • wobzamknjenje wo wotwažowanju nastorkow a wobmyslenjow k naćiskej brunicoweho plana za rozšěrjenje Wochožanskeje jamy kaž tež wo wudźěłanju naćiska, kiž ma so jako wustawki wobzamknyć
  • informacije a naprašowanja

Posedźenje wotměje so dnja 01.07.2013 wot 09:00 - 12:00 hodź.


městno

Měšćanske zarjadnistwo Wojerecy – žurla
Dróha S. B. Frencla 1
02977 Wojerecy

informacija a skica za přijězd na web-stronje Regionalneho planowanskeho zwjazka


napominanska straža

Wot 08:00 hodź. budźe před měšćanskim zarjadnistwom napominanska straža přećiwo brunicowemu planej za rozšěrjenje Wochožanskeje jamy.