Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II!
Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II! Akciski zwjazk přećiwo planowanej jamje Wochozy II

01.10.2013 | Zjawne posedźenje Regionalneho planowanskeho zwjazka & napominanska straža

Dnja 01.010.2013 wotměje so w 12:00 h přichodne (zjawne) posedźenje brunicoweho wuběrka a w 13:15 h zwjazkowa zhromadźizna Regionalneho planowanskeho zwjazka w Budyšinje.

dnjowy porjad brunicoweho wuběrka (12:00 - 13:00 h)

 • witanje a wobzamknjenje dnjoweho porjada
 • wobkrućenje protokola 62. brunicoweho wuběrka z dnja 4. junija 2013
 • wobzamknjenje wo wotwažowanju nastorkow a wobmyslenjow, kotrež su po 1. juliju 2013 k naćiskej wo dalepisanju brunicoweho plana za Wochožansku jamu dóšli, kaž tež wo wudospołnjenjach k wotwažowanju, kotrež bu dnja 1. julija 2013 wobzamknjene (doporučenje zwjazkowej zhromadźiznje)
 • wobzamknjenje wustawkow k dalepisanju brunicoweho plana za Wochožansku jamu (doporučenje zwjazkowej zhromadźiznje)
 • wobzamknjenje k zapodaću wustawkow za dalepisanje brunicoweho plana za Wochožansku jamu wo wudźělenje dowolnosće najwyšeho zarjada za rjadowanje rumow a krajneho planowanja (doporučenje zwjazkowej zhromadźiznje)
 • wobzamknjenje stejišća k druhemu formalnemu wobdźělenskemu jednanju k brunicowemu planej za jamu Wjelcej-juh, rozšěrjenju w rumnostnym wotrězku II a změnje w rumnostnym wotrězku I (braniborski dźěl) (doporučenje zwjazkowej zhromadźiznje)
 • informacije a naprašowanja

dnjowy porjad zwjazkoweje zhromadźizny (13:15 - 16:15 h)

 • witanje a wobzamknjenje dnjoweho porjada
 • wobkrućenje protokola 81. zwjazkoweje zhromadźizny z dnja 1. julija 2013
 • wobzamknjenje wo wotwažowanju nastorkow a wobmyslenjow, kotrež su po 1. juliju 2013 k naćiskej wo dalepisanju brunicoweho plana za Wochožansku jamu dóšli, kaž tež wo wudospołnjenjach k wotwažowanju, kotrež bu dnja 1. julija 2013 wobzamknjene
 • wobzamknjenje wustawkow k dalepisanju brunicoweho plana za Wochožansku jamu
 • wobzamknjenje k zapodaću wustawkow za dalepisanje brunicoweho plana za Wochožansku jamu wo wudźělenje dowolnosće najwyšeho zarjada za rjadowanje rumow a krajneho planowanja
 • wobkrućenje wobzamknjenja 675 na zakładźe chwatneho rozsuda z dnja 1. awgusta 2013 (stejišćo k namjetej gmejny Halštrowska Hola, wokrjes Budyšin, z dnja 14. junija 2013 nastupajo přewjedźenje jednanja dla wotchilacych cilow po § 16 SächsLPlG i. V. m. § 6 wotr. 2 ROG k brunicowemu planej jako ramikowy plan za saněrowanje hižo wjace njedźěłaceju jamow Skadow a Košyna)
 • wobkrućenje wobzamknjenja 676 na zakładźe chwatneho rozsuda z dnja 4. septembra 2013 (stejišćo k naćiskej  dodatneho zakonja wo znowanatwarje)
 • wobzamknjenje stejišća k druhemu formalnemu wobdźělenskemu jednanju k brunicowemu planej za jamu Wjelcej-juh, rozšěrjenju w rumnostnym wotrězku II a změnje w rumnostnym wotrězku I (braniborski dźěl)
 • wobzamknjenje wo wupołoženju naćiska hospodarskeho plana za hospodarske lěto 2014
 • wobzamknjenje wo pohódnoćenju a priorizowanju přizjewjenych předewzaćow za spěchowanje po směrnicy sakskeho nutřkowneho ministerstwa k spěchowanju regionalneho wuwica (FR-Regio) za 2014
 • wobzamknjenje wo nastajenju Druheho cyłkowneho dalepisanja regionalneho plana Hornja Łužica-Delnja Šleska
 • wobzamknjenje stejišća k naćiskej plana za rjadowanje rumow wojwódstwa Delnja Šleska inkl. prognozy wo wuskutkach na wobswět
 • informacije a naprašowanja

Posedźeni wotmějetej so dnja 01.10.2013 wot 12:00 - 16:15 h.


městno:

Krajnoradny zarjad
wulka žurla
Dwórnišćowa 9
02625 Budyšin

informacije a skica za přijězd na web-stronje Regionalneho planowanskeho zwjazka


Napominanska straža

Wot 11:00 hodź. wotměje so před krajnoradnym zarjadom napominanska straža přećiwo dalepisanju brunicoweho plana za jamu Wochozy.