Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II!
Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II! Akciski zwjazk přećiwo planowanej jamje Wochozy II

Přispomnjenja k FORSA-woprašowanju dźěłarnistwa IG BCE

Póndźelu prezentowaše Industrijne dźěłarnistwo hórnistwo, chemija, energija (IG BCE) woprašowanje Instituta FORSA, kiž bě tutu studiju w nadawku IG BCE přewjedł. Wuslědk toho pječa je, zo so jasna wjetšina wobydlerjow Łužicy za nowe brunicowe jamy w regionje wupraja. ZELENA LIGA je so z wozjewjenym woprašowanjom bliže zaběrała a podawa k tomu swoju prěnju krótku poziciju.

Při tym so sprěnja pokazuje, zo bě woprašowana ludnosć hižo do toho masiwnje wot brunicoweje lobby wowliwowana. Zdruha bě woprašowanje we wulkich dźělach njewuwažene. Přiwšěm wupadnychu střeća někotre wuslědki woprašowanja bóle kritisce napřećo wuhlu, hač je to IG BCE w zjawnosći předstajiła. Nimale třistronsku poziciju smy tule wozjewili:

Přispomnjenja k FORSA-woprašowanju dźěłarnistwa IG BCE (nĕmsce, PDF, 128KB)

Studija zbudźi hižo na dnju swojeho wozjewjenja wjele přećiwnych hłosow. Zwjazkowy zapósłanc Wolfgang Nešković (njestronjan) na přikład praji w nowinskej zdźělence, zo je předstajeny wobraz měnjenjow “jara wot reality zdaleny”. “We woprawdźitosći je tak, zo wuznam brunicoweho hórnistwa za derjeměće a dźěłowe wiki we Łužicy pospochi spaduje. Nimo toho wohrožuja naslědne wuskutki brunicownistwa dołhodobnje widźane dalše wotnožki hospodarstwa w regionje”, Neskovic.