Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II!
Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II! Akciski zwjazk přećiwo planowanej jamje Wochozy II

von Hirschhausen, Oei: Posudk k energijopolitiskej trěbnosći dalepisanja brunicoweho plana za Wochožansku jamu (němsce)

DIW Berlin: Politikberatung kompakt 72 | apryl 2013

Christian von Hirschhausen und Pao-Yu Oei

Posudk k energijopolitiskej trěbnosći dalepisanja brunicoweho plana za Wochožansku jamu


Posudk analyzuje, hač je brunica, kiž w tak mjenowanym dźělnym polu II brunicoweje jamy Wochozy leži, za energijowe hospodarstwo trěbna.

Dale so w posudku pruwuje, hač podawa “Energijowy a klimowy program Sakska 2012” druhe přičiny za dalepisanje tutoho brunicoweho plana. Tomu tak njeje: Tuchwilu drje brunica zastaranju z milinu w Sakskej do wulkeje měry přinošuje, tola na dlěšu dobu njebudźe wona ani w Sakskej ani w Němskej za zaručenje wěsteho zastaranja z milinu trěbna.

Nimo toho njeje brunica njesubwencioněrowana surowizna. Dóstawa kopicu lěpšinow. Mjez druhim njetrjeba so popłatk za wužiwanje wody a popłatk za wobnowjomne energije płaćić a ma lěpšiny nastupajo płaćiznu za wudobywanje brunicy. K tomu přińdu hišće negatiwne aspekty za wobswět dla wužiwanja brunicy.

Bjerješ-li energijopolitiske ramikowe wuměnjenja chutnje – w zjawnej diskusiji rěči so husto wo “energijowym přewróće” –, potom dyrbi podźěl brunicy na “miksu miliny” sylnje spadować.

Rezultat posudka je, zo njeje pokročowanje brunicoweho planowanskeho procesa Wochozy II za energijowe hospodarstwo trěbne. Njeje tež žanych druhich z “Energijoweho a klimoweho programa Sakska 2012” wuchadźacych přičin, kiž za to rěča.