Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II!
Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II! Akciski zwjazk přećiwo planowanej jamje Wochozy II

Peticija Łužiskeje aliancy: Hitlerske wuswojenske zakonje skónčnje wotstronić!

Z teksta peticije:

"[…] Zasudźamy najwótrišo zacpěwanje demokratije a ničenje domizny přez brunicowu lobby a žadamy sej zakonsku iniciatiwu k wotstronjenju nacistiskich wuswojenskich zakonjow kaž tež nowele, kotrež w zwjazkowej republice tutym nacistiskim zakonjam dale wotpowěduja.[…]

Serbske wsy Rowno, Mułkecy a Slěpe su dla planowaneho rozšěrjenja brunicoweje jamy Wochozy II wohrožene. Wy  [zwjazkowy prezident] sće swědk tutoho dramatiskeho ničenja a njewobkedźbowanja prawow Serbow. Wjace hač 130 wsow Łužicy a kulturna krajina we wulkosći Luxemburgskeje buchu hižo brunicy dla zničene.
Jeli so Wy jako zwjazkowy prezident a my jako staćenjo nětko njepozběhnjemy, zebjerje so serbskemu ludej zakład žiwjenja.[…]

Česćeny knježe zwjazkowy prezidento, z Wašim hłosom, z dźensnišemu časej wotpowědowacym hórnistwowym prawom, móže so Němskej, móže so łužiskim wsam Rowno, Mułkecy a Slěpe, žiwjenja hódna perspektiwa wotewrić.”


lausitzer-allianz-os

Štó je Łužiska alianca?

Łužiska alianca ma za swój nadawk, na politiskim tworjenju wole w Delnjej a Hornjej Łužicy sobuskutkować předewšěm z nastajenjom swójskich wólbnych namjetow na wólbach do politiskich zastupjerskich korporacijow městow, gmejnow a wokrjesow w Delnjej a Hornjej Łužicy kaž tež krajneju sejmow Braniborskeje a Sakskeje, zwjazkoweho sejma a Europskeho parlamenta, zo bychu so z tym wuměnjenja za to stworili, zajimy wobydlerjow Delnjeje a Hornjeje Łužicy, předewšěm serbskeho ludu, wukonjeć.